top of page

LOGO ERP ürünleri ile şirket ihtiyaçlarına göre yazılım uyarlama, geliştirme ve danışmanlık yapan En İyi Logo destek hizmeti sunan bir proje şirketidir.

Logo Cari Hesap Kur Farkı Hesaplanması

Logo uygulamalarında farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılabilir. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır.

Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Kur Farkı alanında belirlenir.

Kur farkı hesaplama 3 şekilde yapılır; Hareketler üzerinden, Ödemeler üzerinden ve Ödemeler üzerinden (tarih kontrolsüz).


1. Ödeme/Tahsilat Hareketleri Üzerinden Kur Farkı Hesaplanması


Cari hesap için kur farkı, ödeme/tahsilat hareketleri üzerinden hesaplanırken sadece Kapanmış Hareketler dikkate alınır, kapatılmayan hareketler kur farkı hesaplarını etkilemez.


Kur farkı kapatan işlemin, işlem tarihindeki değil, vade tarihindeki kur değerleri dikkate alınarak hesaplanır. Çek senet işlemi için de vade tarihi dikkate alınır. Bu nedenle kapatma yapılırken, kapatan işlemin vade tarihindeki kur değerleri, kur tablosundan ön değer olarak getirilir. Kapatma esnasında kur değerleri ve kapatılacak tutarlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.


Kur farkı hesaplaması yapılmış işlemler, daha sonra yapılacak kur farkı hesaplamalarına katılmazlar.


Kur farkı fişinde "Genel KDV Oranı" kullanılır. Fişte KDV dahil olarak hesaplanır ve KDV raporlarına yansıtılır. Fiş içerisinde muhasebe kodları penceresine ön değer olarak Alım KDV yada Satış KDV muhasebe kodlarında tanımlanan oranlar gelir.


2. Cari Hesap Hareketleri Üzerinden Kur Farkı Hesaplaması


Cari hesap tanımında, Kur Farkı seçeneği "Hareketler Üzerinden" seçilmişse kur farkı hesaplamasında hesaplama yapılan günün kuru ile hareketin kuru arasındaki fark, kur farkı hesaplamasında dikkate alınır. Hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.


3. Ödemeler Üzerinden Hesaplanması (Tarih Kontrolsüz)


Cari Hesap tanımında, kur farkı seçeneği "Ödemeler Üzerinden" seçilmişse kur farkı hesaplamasında hesaplama tarihinin vade tarihini dikkate almaması sağlanır.


 

Kur Farklarının Hesaplanması

Cari hesaplar için kur farkları, Finans program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Cari Hesap Kur Farkı Hesapları seçeneği ile hesaplanır. Hesaplama sonuçları verilen hesaplama tarihine ait tek bir kur farkı fişinde toplanabileceği gibi, ardışık kur farkı hesaplama olanağı ile cari hesap hareketi olan tüm günler için ayrı ayrı kur farklarını içeren fişler oluşturulabilir. Kur farkı hesaplamasında geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtreler seçenekleri şunladır:


Hesaplama Tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur.


Cari Hesap Kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı cari hesap veya hesaplar filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.


Cari Hesap Türü: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesabın türü belirlenir.


Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesaplar kart özel koduna göre de özel kodlarına göre de filtrelenebilir.


Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesaplar ait oldukları ticari işlem grubuna göre de filtrelenebilir. Böylece kur farkı işlemlerinde ticari işlem grubuna göre kaydedilen cari hesapların kur farkı hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir.


İşyeri: Seçilen cari hesapların hangi işyeri veya işyerlerinden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan iş yerlerinden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.


Bölüm: Seçilen cari hesapların hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerin dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.


Döviz Türü: Seçilen cari hesapların hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.


Limit Kur Farkı: Hesap için belirlenen bir döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belli bir limitin altında kalması durumunda, tutarın oluşacak fişe yansıması istenmiyorsa bu satırda belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise dikkate alınmaz.


Açıklaması: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak bu filtre satırında girilir.


Kur Farkı Tipi: Kur farkı tipinin belirlendiği fitre satırıdır. Hepsi, Borç, Alacak olmak üzere üç seçeneklidir. "Borç" seçiminde yalnızca borç bakiye veren cari hesaplar için kur farkı hesaplanır. "Alacak" seçiminde yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesaplar için kur farkı hesaplanır.


Kur Türü: Kur farkı hesaplanırken dikkate alınacak kur türünü belirtir.

Kur türleri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Döviz Kullanım Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtre satırıdır. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir.


Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir. Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler otomatik kaydedilir.


Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse kur farkı Hesaplama Başlangıç Tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, cari hesaba ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur. "Hayır" seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve cari hesaba ait dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.


Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı (Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda) ve normal kur farkı hesaplamasında hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.


Tahsil Edilmemiş Çekler Hesaplamaya Dahil Edilsin: Cari hesap için kur farkı hesaplanırken tahsil edilmemiş çeklerin hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği bu filtre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.


Kur Farkı Veren Hareketleri Log Ekranında Göster: Kur farkı işleminden doğan kur farklarını hareket bazında raporlamak için kullanılan filtre satırıdır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kur farkı hesaplama işlemi çalıştırıldıktan sonra ekranda otomatik olarak bir Log penceresi açılır. Filtre satırlarında belirlenen yönteme göre hesaplanan kur farklarının hangi hareketlerden kaynaklandığı detaylı olarak bu pencerede listelenir.


Kur Farkı Hesaplama Şekli: Kur farkı hesabının hangi birimler bazında yapılacağının belirtildiği filtre satırıdır. Genel, İşyerlerine Göre ve İşyerlerine+Bölümlere Göre seçeneklerini içerir.

Kur farkının "İşyeri" satırında seçilen işyerlerine göre ayrı ayrı hesaplatılması isteniyorsa bu filtre satırında "İşyerlerine Göre" seçiminin yapılması gerekir. Satırda tanımlanan İşyeri ve Bölümlere göre hesaplatılması isteniyorsa, "İşyerlerine+Bölümlere Göre" seçimi yapılmalıdır. "Genel" seçimi yapıldığında, tanımlı tüm işyerlerine ait kur farkları toplanır ve kur farkı fişi merkez işyeri için oluşturulur.


Tahsil Edilmiş Çekler İçin Hesaplama Kuru: Dövizli çekler tahsil edildikten sonra kur farkı işlemi çalıştırıldığında hesaplamanın hangi tarihteki kur bilgisine göre yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tahsil Kuru ve Hesaplama Tarihindeki Kur seçeneklerini içerir. "Tahsil Kuru" seçiminde, hesaplama, alınan çekin tahsil edildiği tarihteki kur bilgisine göre yapılır. Diğer seçenekte ise hesaplama kur farkı hesaplama tarihindeki döviz kuruna göre yapılır. Aradaki fark borç ya da alacak olarak kur farkı fişine yansır.


Eklenecek Fiş Türü: Kur farkı hesaplaması sonucu eklenecek fiş türünün belirtildiği filtre satırıdır. Kur Farkı Fişi seçiminde, hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır. Hizmet Faturası seçiminde ise, hesaplanan kur farkları alınan ya da verilen hizmet faturası olarak kaydedilir.

Kur farkının fatura olarak kaydedilebilmesi için sistemde "Kur Farkı" alanı seçili bir alınan veya verilen hizmet kartı bulunması gerekir. Aksi taktirde kullanıcı uyarılır ve işlem durdurulur.

Birden fazla kur türü için kur farkı hesaplanan cari hesaplara her kur türü için ayrı fatura oluşturulur.


Fatura Kaydederken Sorgula: "Eklenecek Fiş Türü" alanında Hizmet Faturası seçimi yapıldığında, hesaplama işlemi sonrası ilgili hizmet faturasını ekrana getirmek ve kontrollü kayıt işlemi gerçekleştirebilmek için kullanılan seçenektir.


Tahsil Edilmemiş Çekler İçin Tahsil Kuru Kullan: Bu filtre, "Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek" parametresiyle bağlantılı çalışır.

"Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek" parametresi için "Evet" ve "Tahsil Edilmemiş Çekler İçin Tahsil Kuru Kullan" filtresi için "Evet" seçilirse, fark hesabı işlem tarihindeki kur-ciro kurundan hesaplanır. Parametre "Evet" iken, filtre için "Hayır" seçilirse, kur farkı hesaplanmaz.

Eğer "Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek" parametresi için "Hayır" ve "Tahsil Edilmemiş Çekler İçin Tahsil Kuru Kullan" filtresi için "Evet" seçilirse, fark hesabı işlem tarihindeki kur-ciro kurundan hesaplanır.. Filtre "Hayır" seçilirse, ciro edilen kur-çek giriş kurundan hesaplanır.


KDV Oranı: Kur farkı hesaplama işleminde uygulanacak KDV oranının girildiği satırdır. Öndeğeri %20’dir. İsteğe bağlı değiştirilir.


Hesaplama Şekli: Kur farkı hesabının işlem dövizi veya raporlama dövizi üzerinden yapılacağının belirlendiği filtre satırıdır.


Kur Farkı Hesaplama İşlemi

Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, Kur Farkı Hesaplama penceresinde belirtilen tarihtir. "Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, hesaplama Başlangıç Tarihi filtresindeki tarihten hesaplama tarihine kadar olan zaman diliminde bir cari hesap için dövizli işlem yapılan her güne bir kur farkı fişi oluşturulur.


Hesaplanan kur farkları, kur farkı hesaplana cari hesap ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler fişte ayrı birer satır olarak yer alır.


Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.


Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "Kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı vererek program sizi uyaracaktır.


Aynı şekilde, Firma Çalışma Bilgileri'nde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, Döviz Kullanım Parametreleri'nde Otomatik Kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Otomatik Kullanım alanında tür belirlemek gerekir.


Logo Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama

33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page